Home » Citat trenutka

Citat trenutka

Glavne tačke Maharišijevog predavanja održanog 30. septembra 1975
Fairfield, Iowa, USA

Sva patnja i bolest u životu rezultuju iz kršenja zakona prirode. Nauka o kreativnoj inteligenciji stabilizuje dom svih zakona prirode u čovekovoj svesnosti tako da su njegove misli i akcije u skladu s Prirodnim zakonom. Na ovaj način čovek ne stvara temelj za patnju.
Savršeno zdravlje podrazumeva sposobnost da se ne prave greške, da se ne krše zakoni prirode. Zdrav čovek je čovek čije su misli i aktivnosti uvek evolutivne.

Maharishi Mahesh Yogi
Maharishi Speaks to Students – Mastery over Natural Law
Published 1996, 869 pages, 4 volumes
Theme 5, Lecture 6, Volume 1, pages 200 and 201, pts 16 – 17
© Copyright Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya
Preuzeto sa FB stranice GGN
2019 © Dejan Zoksimovski